Politica de confidentialitate

Politica de prelucrarea a datelor cu character personal

Prezentul document descrie politica societatii PITCAR EXPRESS SRL [societate romana, cu sediul social in Soseaua Gruiu-Snagov, Nr. 49, Gruiu,
Comuna Gruiu, Judeţul Ilfov, Cod postal: 077115, nr. de ordine la Registrul Comertului
J23/4373/2019, avand CUI 41722387, punct de lucru Bd. Barbu Vacarescu 74-76, sector 2, Bucuresti in continuare „Societatea”] de a utiliza si proteja
datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. III, se poate face prin transmiterea unui mesaj
catre Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (Data protection officer) la
adresa de e-mail: dpo@pitcar.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de
primire la sediul societati. Termenul de solutionare al sesizarilor este de 30 de zile de la
primirea acesteia.

Persoanele vizate au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la serviciul
de transmitere a stirilor prin e-mail (newsletter), prin folosirea link-ului „dezabonare” din
e-mailul primit.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – In vederea indeplinirii activitatii comerciale Societatea colecteaza date cu
caracter personal prin urmatoarele mijlaoce:

a) Informatii pe care le primim de la utilizator: 

 • in vederea plasarii unei comenzi, colectam urmatoarele informatii: nume, prenume,
  adresade facturare, adresa de livrare, numar de telefon.
 • in vederea efectuarii campaniilor de marketing societatea transmite catre
  clientii care si-au dat acordul e-mail-uri promotionale (newsletter), mesaje tip SMS
  de avertizare cu privire la expirarea Inspectiei Tehnice Periodice, inclusiv contactarea
  telefonica directa. In acest sens societatea colecteaza si proceseaza adresele de e-mail
  si numerele de telefon ale clientilor.


b) Informatii aditionale

 • in vederea transmiterii de mesaje personalizate, Societatea stocheaza si proceseaza
  istoricul serviciilor prestate pentru clienti.
 • in cazul in care persoana vizata a participat la campanii de marketing (sondaje,
  concursuri sau promovari), cu acordul persoanei vizate, Societatea colecteaza nume,
  prenume, informatii de contact si/sau mesaje.

Cap. II – Cum prelucram aceste informatii? (scopul prelucrarii)

Art. 2 – Societatea stocheaza si prelucreaza aceste date cu caracter personal in
urmatoarele scopuri:
2/4

 • organizarea campaniilor de marketing direct care urmaresc tranmiterea de oferte
  personalizate catre clienti prin urmatoarele mijloace: contactarea telefonica directa,
  transmiterea de mesaje tip SMS, transmiterea de e-mail-uri personalizate sau alte
  asemenea.
 • livrarea comenzilor utilizatorilor conform Termeni si Conditii si in vederea
  indeplinirii unor obligatii legalte (e.g. emitere facturi).

Art. 3 – Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul acordului
persoanei vizate, in virtutea executarii obligatiilor contractuale sau pentru executarea unei
obligatii legale.

Cap. III – Durata prelucrarii

Art. 4 – Societatea stocheaza datele cu caracter personal timp dupa cum urmeaza:

 • datele cu caracter personal primite prin intermediul site-ului – pana la
  momentul stergerii utilizatorului, retragerea consimtamantului sau prin
  exercitarea dreptului la uitare;
 • datele cu caracter personal transmise prin alte mijloace de comunicare – timp
  de 5 ani de la ultima campanie de marketing direct, respectiv pana la
  retragerea consimtamantului sau prin execitarea dreptului la uitare.

Cap. II – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter
personal, Societatea recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate:

a) Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ,
acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele.

b) Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara
intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi
comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului
in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi
disproportionate.

c) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intrun format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul
ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil
din punct de vedere tehnic.

d) Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei
sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al
3/4
operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop
marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

e) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – dreptul persoanei
vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri
nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au
  fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru
  prelucrare;
 • exercitarea dreptului de opozitie si inexista unor motive legitime care sa
  prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii
  legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de
  servicii ale societatii informationale.

f) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita
restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite
  Societatii verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter
  personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal
  in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea,
  exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in
  care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea
  datelor cu caracter personal.

Cap. III – Transferul datelor catre terte persoane

Art. 6 – Societatea nu transfera datele cu caracter persoanal catre alti operatori fara
notificarea sau cererea prealabila a persoanei vizate.

Art. 8 – Societatea poate transfera informatii catre alte societati afiliate, furnizorilor
de servicii sau altor parteneri care le proceseaza in numele Societatii, pe baza instructiunilor
4/4
Societatii si asigurand nivelul de securitate conform legislatiei in vigoare. Aceste societati
pot oferi servicii globale, inclusiv asistenta pentru clienti, tehnologia informatiei, plati,
vanzari, marketing, analiza de date, cercetare si sondaje.

Art. 9 – Toti colaboratorii societatii au implementat si respecta standardele de
protectie a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

Art. 10 – Societatea poate pastra sau dezvalui informatii transmise in vederea
respectarii prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a raspunde unei cereri din
partea autoritatilor publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-si exercita drepturile
legale, pentru a se apera in cadrul actiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau
raporta activitati ilegale, precum frauda, abuzuri, incalcari ale termenilor si conditiilor sau
amenintari la adresa securitatii Societatii sau sigurantei fizice a oricarei persoane.

Cap. IV – Securitatea informatiilor

Art. 11 - Lucram din greu pentru a pastra datele in siguranta. Utilizam o combinatie
de controale tehnice, administrative si fizice pentru a mentine securitatea datelor procesate,
aceasta include utilizarea unor softuri de criptare a datelor. Cu toate acestea, nici o metoda
de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigura. Daca aveti o problema legata
de securitate, va rugam sa contactati dpo@pitcar.ro

Art. 12 – In cofnormitate cu Regulamentul European, Societatea urmareste,
identifica, inregistreaza, arhiveaza si raporteaza, acolo unde este cazul, toate incidentele de
securitate.

Cap IV – Autoritatile competente

Art. 13 – Plangerile impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal pot fi
transmise Societatii conform indicatiilor din antetul prezentei Politici.

Art. 14 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire
la prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificari la
sediul autoritatii: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal
010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro